از هنگامی که گودال‌های بزرگ زمین به وجود آمد‌ند، مقدار بسیار زیادی از انواع یون‌های مختلف، از جمله یون کلر (Cl-) و یون سدیم (+Na)، از آتشفشان‌های دریایی و سپس از آتشفشان‌های خشکی همراه آب رودخانه‌ها و چشمه‌های شور، وارد این گودال‌ها شدند که همان اقیانوس‌های امروزی هستند و هر روزه بر مقدار آن‌ها افزوده ‌شد. امروزه به طور میانگین هر لیتر آب دریا نزدیک ۳۵ گرم انواع یون‌ها را در خود دارد که از این مقدار نزدیک ۲۷ گرم مربوط به نمک خوراکی است. این مقدار در جاهای مختلف با توجه به میزان تبخیر و بارندگی و عوامل دیگری، کم یا زیاد می‌شود. برای مثال، آب خلیج فارس یکی از شورترین آب های آزاد جهان است.

اشتراک گذاری مطلب با دیگران :