آیا باید از نمک یددار استفاده کنید؟

در حالی که این یک عامل اصلی رژیم غذایی در … ادامه خواندن آیا باید از نمک یددار استفاده کنید؟